Obavijest potrošačima koji na temelju informacija dobivenih na OSIGUROS.HR formiraju odluku o kupnji proizvoda osiguranja

OSIGUROS vrši poslovnu djelatnost distribucije proizvoda osiguranja putem društva 3 HD zastupanje d.o.o, Tometići 1a, Kastav, OIB: 61182278708.  3 HD zastupanje d.o.o. ​je distributer u osiguranju s dozvolom za zastupanje u osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova pod Klasom UP/I-453-02/14-37/41.

 Vlasnik stranice​ – OSIGUROS, jedini vlasnik je društvo 3 HD zastupanje d.o.o.

Stranica se održava samostalno, ažuriranje stranice se viši redovito, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.osiguros.hr

3 HD zastupanje d.o.o. nudi proizvode osiguranja temeljem pojedinačnih ugovora o distribuciji osiguranja s našim partnerima​:  Adriatic osiguranje d.d., Agram Life osiguranje d.d., Allianz Hrvatska d.d., Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d., Generali osiguranje d.d., GRAWE Hrvatska d.d., HOK osiguranje d.d.., Sava osiguranje d.d. Podružnica Hrvatska, Triglav osiguranje d.d., UNIQA osiguranje d.d., Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d., Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. 3 HD zastupanje d.o.o. ne nudi proizvode svih osiguratelja prisutnih na tržištu Republike Hrvatske već samo onih s kojima imamo ugovor o distribuciji proizvoda u osiguranju.

 Pritužbe i pitanja :

Informacija o internom postupku rješavanja pritužbi i postupak izvansudskog rješavanja sporova objavljeni su u uvjetima osiguranja društva za osiguranje.

 Zainteresirane osobe mogu u izvansudskom postupku rješavati sporove kao i u internom postupku rješavati pritužbe sa posrednikom u osiguranju, odnosno, osigurateljem temeljem obveze društva za posredovanje u osiguranju, odnosno, društva za osiguranje da uspostavi postupak izvansudskog rješavanja sporova i internog rješavanja pritužbi između svih zainteresiranih osoba. Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz sklopljenih ugovora s društvom za zastupanje prvenstveno će nastojati sve eventualne sporove, koji proizlaze ili su u vezi s ugovorom o posredovanju, riješiti sporazumno u mirnom postupku.

Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik iz ugovora o osiguranju i sve
zainteresirane osobe imaju pravo podnijeti prigovor Društvu kako slijedi:
– ​Pisanim putem na adresu Društva: 3 HD zastupanje d.o.o, Tometići 1a, Kastav, OIB: 61182278708
– Putem web stranice ​OSIGUROS na poveznicu www.osiguros.hr

○ Pritužba treba sadržavati:

a) ​ime i prezime te adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime te prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
b)​ ​razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
c) ​dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
d)​ ​datum podnošenja pritužbe
e) ​punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku ili naznaku da će se punomoć naknadno dostaviti nekim drugim sredstvom dostave.

Nakon analize i provjere navoda iz pritužbe 3 HD zastupanje d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti podnositelju pritužbe najkasnije u roku od 15 dana od primitka pritužbe. Kada odgovor na pritužbu ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz pritužbe, podnositelju pritužbe treba objasniti stav Društva vezan za pritužbu, a podnositelj pritužbe ima pravo na:

a) ​podnošenje pritužbe pravobranitelju za područje osiguranja zbog kršenja kodeksa o poslovnoj osigurateljnoj i reosigurateljnoj etici,
b) ​pokretanje postupka za mirno rješavanje spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i/ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje,
c)​ ​podnošenje tužbe nadležnom sudu.

 Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje Republici Hrvatskoj (Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska udruga poslodavaca). U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanje spora ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske sporove ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci. Nadzorno tijelo za nadzor posrednika u osiguranju je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb.

Svoje pritužbe stranke mogu uputiti pravobranitelju osiguranja u pisanom obliku na adresu Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73 – za pravobranitelja. Pritužba koju nezadovoljna strana upućuje pravobranitelju mora sadržavati podatke o društvu za osiguranje (naziv, adresa i broj predmeta) te zahtjev i činjenice na kojima se temelji kao i dokaze na kojima se te činjenice utvrđuju – te mora biti potpisana. Pritužba mora pravobranitelju osiguranja biti dostavljena u roku od 6 mjeseci od postupka društva za osiguranje za koji stranka smatra da predstavlja kršenje Kodeksa osiguranja. Prije podnošenja pritužbe pravobranitelju osiguranja, stranka se sa svojom pritužbom mora obratiti odgovornom društvu za osiguranje – prethodno odlučivanje u internom žalbenom postupku naime, predstavlja procesnu pretpostavku te pravobranitelj osiguranja neće uzeti u razmatranje pritužbu koja nije prethodno raspravljana u internom žalbenom postupku.

 

Nudimo proizvode ovih osiguravajućih kuća: Adriatic osiguranje d.d., Agram Life osiguranje d.d., Allianz Hrvatska d.d., Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d., Generali osiguranje d.d., GRAWE Hrvatska d.d., HOK osiguranje d.d Sava osiguranje d.d. Podružnica Hrvatska, Triglav osiguranje d.d., UNIQA osiguranje d.d., Wiener osiguranje Vienna insurance group d.d., Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

Sve usluge koje web servis OSIGUROS nudi za korisnika su besplatne, a naknadu isključivo naplaćuje od osiguratelja

Web servis OSIGUROS ažurira se svakodnevno

Web servis osiguros.hr ne predviđa otvaranje korisničkih računa, ponuda je dostupna svima

Prikazani informativni izračuni se rangiraju samo po cijeni – od manjeg prema većem.

Prikazivati će se posebne i povremene marketinške ponude

*​Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji na snagu su stupile odredbe zakonodavnog okvira iz područja financijskih usluga koje omogućuju pružateljima financijskih usluga s odobrenjem nadležnog regulatora država članica EU-a da svoje usluge pružaju izravno i na području Republike Hrvatske (tzv. „passporting“). Relevantne direktive EU-a (a koje su implementirane u hrvatsko zakonodavstvo) omogućuju da i hrvatski pružatelji usluga pod istim uvjetima posluju i u drugim državama članicama EU-a. Hanfa na svojim internetskim stranicama objavljuje popis onih pružatelja usluga iz drugih država članica za koja je, u skladu sa zakonom propisanom procedurom, zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga i u Republici Hrvatskoj.