Uvjeti korištenja

Opće informacije o društvu

3 HD zastupanje d.o.o. izdavač je mrežne stranice OSIGUROS.

Poslovni podaci za društvo 3 HD zastupanje d.o.o:

Tometići 1/A, Kastav

TEL: +385 91 634 6340

MB: 04249810

OIB: 61182278708

IBAN: HR7723600001102508356

www.osiguros.hr internet stranicu koristite za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema navedenim uvjetima i pravilima korištenja. Korištenjem www.osiguros.hr internet stranice smatra se da je korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio navedene Uvjete korištenja i Izjavu o privatnosti osobnih podataka. Svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica korisnik je suglasan da mu OSIGUROS povremeno šalje informacije o uslugama. Sve internetske stranice unutar domene. Ako ne žele primati daljnje informacije, korisnici nas mogu obavijestiti o uslugama na mirela.peles@3hd-zastupanje.hr

3 HD zastupanje d.o.o. pruža internetske usluge usporedbe i online ugovaranja usluga Radi usporedbe na stranici OSIGUROS korisnici sami procjenjuju najbolji odnos vrijednosti i novca za odabranu uslugu. Osnovni je cilj i svrha osiguros.hr-a pronaći najbolju soluciju osiguranja za klijenta.

U okviru svoje djelatnosti, ovlašteni zastupnik  OSIGUROS-a pokreće, predlaže, priprema i sklapa ugovore o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje čije ovlaštenje ima. Ovlašteni zastupnik nema pravo naplate naknade ili provizije od korisnika.

Odabir proizvoda i narudžba

Nakon odabira opcije “zatraži informativni izračun” ovlašteni zastupnik stupa u kontakt sa strankom i dalje nastavlja proces ugovaranja police osiguranja. Polica se naručuje elektronskim putem, odabirom na stranici, elektronskom poštom ili putem telefonskog razgovora.  Svi proizvodi osiguratelja ugovaraju se prema općim i posebnim uvjetima koje je odredio osiguratelj, a koji se korisniku dostavljaju i čine sastavni dio police osiguranja. Cijena premije bit će iskazana u odgovarajućem prozoru svakog osiguratelja.

Plaćanje

Odabrana polica osiguranja će biti plaćena općom uplatnicom (internet bankarstvom) ili kreditnom karticom putem poveznice. Plaćanje polica radi se putem ovlaštenog zastupnika izravno na račun odabranog osiguratelja. Prilikom plaćanja kreditnom ili debitnom karticom korisnik će biti obaviješten tko će teretiti kreditnu ili debitnu karticu za ugovoreni iznos.

Plaćanje kreditnim i debitnim  karticama može se vršiti jednokratno ili na rate ovisno o uvjetima svakog osiguratelja. O točnim i trenutnim uvjetima svakog korisnika će obavijestiti ovlašteni zastupnik telefonom ili elektroničkom poštom prilikom kupnje odabranog proizvoda.

Kada odaberete plaćanje općom uplatnicom ili internet bankarstvom na svoju e-mail adresu ćete dobiti podatke potrebna za uplatu, uključujući i broj računa na koji treba izvršiti uplatu. Uplatu zatim vršite korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte, FINA-e ili slične načine kako inače plaćate račune. Po zaprimljenoj potvrdi uplate, dostavit ćemo vam kupljenu policu osiguranja putem e-maila. Molimo vas da kod plaćanja općom uplatnicom dostavite potvrdu plaćanja na adresu zastupnika s kojim komunicirate.

Dostava

Policu osiguranja korisniku će dostaviti OSIGUROS na e-mail u najkraćem mogućem roku. Polica se dostavlja na e-mail adresu ugovaratelja koju je on ili ona prijavio u sustav. Ugovaratelj je dužan prilikom popunjavanja osobnih podataka upisati točnu e-mail adresu i po potrebi adresu za primitak pošte. U protivnom, OSIGUROS ne preuzima odgovornost za pogrešnu dostavu ili izostanak iste.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga dođe do greške prilikom isporuke e-maila, ili pošiljke, Ugovaratelj će kontaktirati OSIGUROS servis na telefon 0916346340 ili email adresu info@osiguros.hr, te će polica i prilozi biti ponovno proslijeđeni.

Elektronska komunikacija

Korisnik  OSIGUROS-a prihvaća komunikaciju elektronskim putem. Sukladno navedenom, korisnik prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji mu se dostavljaju elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Reklamacije

Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom slobodno može kontaktirati odgovornu osobu na mirela.peles@3hd-zastupanje.hr. Odgovorna osoba će reklamaciju obraditi ili po potrebi proslijediti odgovarajućem osiguravajućem društvu o čemu će korisnik biti obaviješten.

Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža OSIGUROS ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Osiguros.hr nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Autorsko pravo/korištenje mrežne stranice

Sve informacije i sadržaj koji su objavljeni na internetskoj adresi www.osiguros.hr, zaštićene su autorskim pravom tvrtke 3 HD zastupanje d.o.o. Kastav. 3 HD zastupanje d.o.o. izričito pridržava sva odgovarajuća prava, te ističe da se dokumenti, podaci i informacije objavljene na web stranicama ne smiju reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka OSIGUROS pružiti će besplatnu usporedbu predmetnih usluga za individualne potrebe.

Nema preporuke ili poticanja

Informacije objavljene na osiguros.hr-u nisu preporuka ni poticanje na kupnju ili prodaju određenog proizvoda ili usluge.

Suglasnost korisnika

Prihvatom ovih Uvjeta korištenja korisnik prihvaća i izjavu o privatnosti osobnih podataka.  Prihvatom ovih Uvjeta korištenja internetske stranice OSIGUROS korisnici potvrđuju svoju suglasnost da će im OSIGUROS periodično slati detaljne informacije o uslugama. Ukoliko ne žele primati daljnje informacije, korisnici imaju mogućnost obavijestiti o tome OSIGUROS u bilo koje vrijeme i to elektroničkom poštom na adresu info@osiguros.hr.

Osobni podaci

Molimo da pročitate izjavu o privatnosti osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka:

– Kontakt: 0916346345

Suglasnost da se ugovor o osiguranju sklopi daljinskom komunikacijom

Potvrđujem da sam upoznat/a i sa svim relevantnim odredbama Zakona o zaštiti potrošača koji uređuju potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljenim na daljinu. U skladu s time prihvatom ovih Uvjeta korištenja dajem suglasnost da se ugovor o osiguranju sklopi uporabom usluge na internet stranici kao sredstva daljinske komunikacije te potvrđujem da sam obaviješten/a o točnom nazivu osiguratelja kao davatelju usluge, o osnovnom obilježju te financijske usluge, o pojedinostima ugovora o osiguranju te o načinu rješavanja sporova. Potvrđujem i dajem suglasnost da osiguratelj počinje s ispunjenjem svoje obveze tj. da pokriće nastaje prije isteka roka za jednostrani raskid.

Komunikacija i korištenje

Sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem navedenih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja i Izjavom o privatnosti osobnih podataka. Korisnici su suglasni da koriste internetske stranice OSIGUROS u skladu s moralnim i etičkim načelima te pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Bilo kakvi materijali koji krše prava drugih ili ih ugrožavaju, materijal koji je nezakonit, uvredljiv ili ugrožavajući, vulgaran ili na bilo koji drugi način u komunikaciji nepoželjan, potiče na protupravne aktivnosti i korisnici ga ne smiju prenositi putem stranica OSIGUROS. Jednako tako, sav materijal koji nema izričito pismeno odobrenje osiguros.hr-a, a sadrži ponudu bilo čijih proizvoda i usluga ili sadrži oglašavanje, korisnici ne smiju prenositi putem stranica OSIGUROS-a.

Nema garancija

OSIGUROS se trudi osigurati najtočnije i najnovije informacije, međutim, OSIGUROS ne može izričito ili implicitno osigurati ili garantirati da su informacije točne, pouzdane i potpune. Osiguros.hr pridržava pravo izmijene bilo koje od svojih objavljenih informacija u bilo koje vrijeme, kao i da zapriječi javni pristup svim informacijama.

Korisnik je suglasan i slaže se da je korištenje internetskih stranica www.osiguros.hr isključivo na njegovu odgovornost. OSIGUROS kao ni jedna treća osoba povezana s istim, ne može ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka, niti može jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije ili usluge dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da OSIGUROS nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenoga u potpunosti na korisniku.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. osiguros.hr ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove internetske stranice nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik je suglasan da se ovi uvjeti odnose se na cjelokupan sadržaj www.osiguros.hr

Odricanje od odgovornosti

OSIGUROS ni pod kojim uvjetima nije odgovoran (ni u slučaju nepažnje) za gubitak ili štetu, koja može proizaći iz pristupa ili bilo kakvog korištenja informacija i mišljenja objavljenih na svojoj internet stranici ili linkova omogućenim sa osiguros.hr na druge internetske stranice, čak ni ukoliko je osiguros.hr obaviješten o mogućnostima za nastanak takve štete. Osiguros.hr se odriče od odgovornosti za bilo koje radnje korisnika uporabom ii zlouporabom sadržaja ovih internetskih stranica. OSIGUROS stranice sadrži dokumente, podatke i informacije te veze drugih stranica koje je kreirala treća osoba što će biti i naznačeno gdje god je to moguće. OSIGUROS nema nadzora nad takvim dokumentima i informacijama kreiranim od trećih strana te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezano uz sadržaj na internet stranicama kreiranim od treće strane.

OSIGUROS neće biti odgovoran za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama. Neće biti odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika. Za eventualna potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze, osiguros.hr neće se smatrati odgovornim.

Utvrđuje se osobna odgovornost korisnika za zaštitu povjerljivosti zaporki tamo gdje se one koriste. Korisniku je poznato da može doći do prekida pružanja internetskih usluga. Posljedice su takvih prekida izvan kontrole OSIGUROS-a zbog čega isti ne može biti odgovoran za eventualni gubitak podataka. Pristup internetskoj stranici www.osiguros.hr povremeno može biti isključen, privremeno nedostupan, ili u prekidu iz razloga za koje OSIGUROS nije odgovoran, s čime je korisnik suglasan.

OSIGUROS ne preuzima odgovornost za sadržaj koji korisnik ili neovlašteni korisnik postavi na ove internetske stranice. Osiguros.hr u svakom trenutku može ukloniti postavljeni sadržaj koji smatra neprikladnim. Isto tako, osiguros.hr zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja sadržaja smatranog neprikladnim.

 • Pritužbe i rješavanje sporova
 • Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena na OSIGUROS servis od strane korisnika servisa, osiguranika, ugovaratelja osiguranja ili korisnika iz ugovora o osiguranju koja se odnosi na pružanje usluga distribucije osiguranja, osiguranja odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju.
 • Pritužba može biti podnesena zbog:
  • odluke osiguratelja u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju
  • postupanja osiguratelja u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju, odnosno
 • Podnositelj pritužbe može biti korisnik servisa OSIGUROS, osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju.
 • Pritužba se može podnijeti usmeno na zapisnik ili podnijeti putem pošte na adresu sjedišta 3 HD zastupanje d.o.o. ili e-mail adresu: mirela.peles@3hd-zastupanje.hr
 • Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja korisnika je 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.
 • Pritužba mora sadržavati:
  • ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
  • razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
  • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
  • datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,
  • punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.
 • OSIGUROS je dužan istražiti sve relevantne dokaze i informacije vezane uz pritužbu i:
  • komunicirati s podnositeljem pritužbe na jednostavan i razumljiv način,
  • odgovoriti na pritužbu bez nepotrebnog odgađanja i unutar roka od 15 dana od primitka pritužbe, a iznimno, kada se odgovor ne može dati unutar navedenog roka, osiguratelj je dužan je obavijestiti podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će istraga vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu.
 • OSIGUROS će uzeti u obzir i provjeriti i pritužbe koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga članka i o tome obavijestiti podnositelja pritužbe kada je to moguće.
 • Stranke su suglasne da će sve sporove proizašle iz pružanja usluga osiguranja, odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju rješavati mirnim putem.
 • Sve sporove stranka može uputiti na mirenje pred jednom od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj (primjerice pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili Centru za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje), no preduvjet je da stranke pokušaju mirno riješiti nastali spor. Ako ti sporovi pred nadležnim organizacijama za mirenje ne budu riješeni mirenjem u roku od 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, stranke neće imati nikakvih obaveza prema ovoj odredbi. U svakom slučaju stranka ima pravo izabrati i pravni put pred nadležnim sudom ili tijelom.
 • Pored gore navedenog, ako je potrošač nezadovoljan odgovorom ili rješenjem servisa OSIGUROS na njegov uloženi prigovor/pritužbu, ili nije zaprimio odgovor u roku i na način propisanim ovim člankom, potrošač može o tome obavijestiti nadzorno tijelo.

Promjene Uvjeta korištenja i ostalih sadržaja na internet stranicama

OSIGUROS zadržava pravo ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o privatnosti osobnih podataka, ukoliko to smatra potrebnim. Korisnicima se savjetuje da povremeno provjere je li došlo do eventualnih promjena. Ako korisnik nastavi s korištenjem predmetnih stranica i nakon promjene Uvjeta korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka smatra se da prihvaća trenutno važeće Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka. Odmah nakon objave na stranicama www.osiguros.hr na snagu stupaju sve izmjene ili brisanja uvjeta i pravila korištenja. Svako korištenje navedenih stranica od strane korisnika nakon takve obavijesti smatra se prihvaćanjem tih promjena.

OSIGUROS zadržava pravo izmjene sadržaja ovih internetskih stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Osiguratelji čiji proizvodi ili usluge su navedeni na ovim stranicama zadržavaju pravo promjena cijena pojedinih proizvoda i usluga na što OSIGUROS nema utjecaja.

Korisnik ovih internetskih stranica uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. OSIGUROS isključuje svaku odgovornosti za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i, ili kvalitete sadržaja internetskih stranica u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem internetskih stranica smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući odredbama o obradi podataka i odredbama u vezi s kolačićima.

Oprema

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje OSIGUROS-a, kao i za sve troškove povezane s navedenim. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti OSIGUROS-a.

Salvatorna klauzula

Ništavnost neke od odredaba ovih Uvjeta koju utvrdi nadležni sud neće utjecati na valjanost ostalih odredaba ovih Uvjeta bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali će dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi. Neće se smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Dobna granica

Korištenje internetske stranice www.osiguros.hr zabranjeno je osobama mlađim od 18 godina.

Tvrtka

Sjedište tvrtke 3 HD zastupanje d.o.o. za zastupanje u osiguranju je u Kastvu, u Republici Hrvatskoj. Kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica mogu nastati pravni sporovi koje (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) rješava stvarno nadležan sud u Rijeci, i koji se rješavaju u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Rijeci, s čime je korisnik suglasan i daje svoj pristanak korištenjem ovih internetskih stranica.

U slučaju pravnog spora, mjerodavan je tekst hrvatske verzije ove stranice.

Otvaranjem korisničkog računa (registracijom) na OSIGUROS smatra se da je korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio ove Uvjete korištenja.

U Rijeci, 10.03.2021.